Gói thầu 1A: Xây dựng (đoạn ngầm từ Km0-132 đến Km0+615) thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành, Suối Tiên

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đường sắt đô thị

Địa điểm: Thành phố HCM

Thời gian: 11/2016 – 8/2021

Tổng mức đầu tư: 4.850 tỷ