Gói thầu số 1: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công xuất 270.000 m3/ngày đêm thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội

Thời gian : 1/2019 – 12/2023

Tổng mức đầu tư : 640 tỷ