Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xin mời quý cổ đông tải các file đính kèm dưới đây:

1681- BC cua HDQTn

1682- BC cua Ban TGDn

BC cua Ban kiem soatn

BC1683- BC Cac chi tieu tai chinhn

Giay uy quyen du hopn

Noi dung sua doi DL và QC quan tri noi bon

Phieu bieu quyet cac van de 2021n

QC lam viec tai phien hopn

Quy che Ban kiem soatn

Quy che hoạt dong cua HDQT Tap doann

Thu moi, chuong trinh hopn

TT 1687- KH niem yet CPn

TT lua chon dv kiem toann

TT1684- Sua doi, bo sung DL và QCQTn

TT1685- UQ cho HDQTn

TT1686- PA tang vonn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *